Anongnart Pongpatana

แจ้งปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชัน

ถึงผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทุกท่านขณะนี้ทางทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน "Num Eiang" ได้สร้าง LINE Open Chat สำหรับแจ้งปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชัน ใครที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ