วันรำลึกพระยูไล


เจริญธรรม วันรำลึกพระอมิตาภพุทธเจ้า (ยูไลฮุกโจ้ว)

".. นำ มอ ออ นี ทอ ฮุก .."

บทสวดแห่งการนอบน้อมบูชาสรรเสริญ รำลึกนึกถึงองค์พระอมิตาภพุทธเจ้า หรือที่รู้จักกันในพระนามพระยูไล

ซึ่งคำว่า อมิตาภะ มีความหมายว่า ผู้มีแสงสว่างอันไม่มีประมาณ

ตามคติทางพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน กล่าวว่า พระองค์พระอมิตาภพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ทางทิศตะวันตก ณ พุทธเกษตร ดินแดนสุขาวดี ซึ่งเป็นดินแดนที่งดงามวิจิตรยิ่งกว่าแดนใดๆ แดนที่ปราศจากความทุกข์ มีแต่ความสุข และเป็นแดนแห่งผู้เจริญในธรรม จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระมหาโพธิสัตว์เจ้าหลายๆพระองค์ ณ แดนแห่งนี้

การบูชาองค์พระอมิตาภพุทธเจ้านั้น ทำได้โดย การจุดธูปเทียนสักการะบูชา ถวายดอกไม้หอม และผลไม้ การสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายแด่พระองค์
“ ..ท่านเอ๋ย สุขาวดี ไม่ได้อยู่ที่ใดหรอก หากอยู่ในหัวใจของผู้ระลึกนึกถึงเสมอ นำมอออนีทอฮุก.. “

ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้ว พระอมิตาภพุทธเจ้า (ยูไลฮุกโจ้ว) ทรงเห็นแล้ว ขอธรรมนั้นจงสำเร็จแก่ทุกท่านแด่เทอญ

CR. :K' Ryu Setthapong

Kittitouch Num

Kittitouch Num