การอ่านปฏิทิน

การอ่านปฏิทิน

สอนวิธีการอ่านปฏิทินไทย-จีนน่ำเอี๊ยง

สิ่งที่ควรปฏิบัติและหลีกเลี่ยง

สิ่งที่ควรปฏิบัติและหลีกเลี่ยงตามดวงดาวประจำวัน คำแนะนำกิจกรรมที่ทำได้และได้ผลดี รวมถึงกิจกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงในวันนั้นๆ โดยการคำนวณจากดวงดาวเพื่อให้วันนั้นของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น

สีมงคล vs สีกาลกิณี

ตามหลักโหราศาสตร์จีนจะต้องนำปี เดือน วัน และเวลาเกิดของผู้ใช้งานแต่ละบุคคลมาคำนวณดวงและจะได้สีมงคล สีกาลกิณีเฉพาะรายบุคคลออกมา ซึ่งจะนำมาแสดงบนแอป เพื่อแนะนำในแต่ละวันให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงสี

เวลามงคล

ปฏิทินน่ำเอี๊ยงจะนับเวลาเป็น 'ชั่วยาม' ตามหลักโหราศาสตร์จีน ซึ่งมีปีนักษัตรประจำแต่ละชั่วยามโดยเทียบเวลาชั่วยามกับเวลาสากลได้จากกงล้อเทียบเวลา เราสามารถดูเบื้องต้นได้ว่าวั

ทิศมงคลคืออะไร?

ทิศที่เทพเจ้าแห่งความรุ่งเรืองและเทพเจ้าแห่งความสุขสถิตอยู่ประจำวัน โดยสามารถดูได้จาก เข็มทิศบนแอปปฏิทินมงคลน่ำเอี๊ยงซึ่งจะบอกว่าเทพเจ้าต่างๆอยู่ทางทิศใด เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ

นักษัตรที่เฮงและชงประจำวัน

ท่านสามารถดูเบื้องต้นได้ว่าวันนั้นเป็นวันดีของตนเองหรือไม่จากปีนักษัตรที่เฮงและชงประจำวันซึ่งระบุวันที่เป็นวันดีสำหรับผู้ที่เกิดปีนักษัตรนั